Most Cited

1
An overview of bio-based polymers for packaging materials
Yuanfeng Pan, Madjid Farmahini-Farahani, Perry O'Hearn, Huining Xiao, Helen Ocampo
2016, 1(3): 106-113. doi: 10.21967/jbb.v1i3.49
2
Advances of cyclodextrin polymers for the delivery of biotech drugs
Yanpeng Liu, Jianshu Li
2016, 1(1): 7-17. doi: 10.21967/jbb.v1i1.38
3
Lignin extraction and recovery in hydrothermal pretreatment of bamboo
Xin Zheng, Xiaojuan Ma, Lihui Chen, Liulian Huang, Shilin Cao, Joseph Nasrallah
2016, 1(3): 145-151. doi: 10.21967/jbb.v1i3.50
4
Improving the colloidal stability of Cellulose nano-crystals by surface chemical grafting with polyacrylic acid
Dong Cheng, Yangbing Wen, Xingye An, Xuhai Zhu, Xiaojuan Cheng, Linqiang Zheng, Joseph E Nasrallah
2016, 1(3): 114-119. doi: 10.21967/jbb.v1i3.6
5
Effect of hot-water extraction of sugar maple on organosolv delignification and lignin recovery
Chen Gong, Biljana Bujanovic
2016, 1(1): 22-29. doi: 10.21967/jbb.v1i1.33
6
Preparation of polydopamine based redox-sensitive magnetic nanoparticles for doxorubicin delivery and MRI detection
Le Shang, Qiuyue Wang, Kanglong Chen, Jing Qu, Juan Lin, Jian-bin Luo, Qing-han Zhou
2017, 2(2): 67-72. doi: 10.21967/jbb.v2i2.135
7
A quick review of the applications of nano crystalline cellulose in wastewater treatment
Hunan Liang, Xiao Hu
2016, 1(4): 199-204. doi: 10.21967/jbb.v1i4.65
8
Ameliorated enzymatic saccharification of corn stover with a novel modified alkali pretreatment
Guang Yu, Huanfei Xu, Chao Liu, Paul DeRoussel, Chunyan Zhang, Yuedong Zhang, Bin Li, Haisong Wang, Xindong Mu
2016, 1(1): 42-47. doi: 10.21967/jbb.v1i1.36
9
Potential of cellulose-based materials for lithium-ion batteries (LIB) separator membranes
Dong Cheng, Xue Yang, Zhibin He, Yonghao Ni
2016, 1(1): 18-21. doi: 10.21967/jbb.v1i1.37
10
Preparation of guanidine-modified starch for antimicrobial paper
Kai Liu, Xinxing Lin, Lihui Chen, Liulian Huang
2016, 1(1): 3-6. doi: 10.21967/jbb.v1i1.39
11
Chemical composition and antimicrobial activities of essential oil extracted from Tithonia diversifolia (Asteraceae) flower
Oludare O. Agboola, Stephen Oyedeji, Joshua O Olowoyo, Abdulwakeel Ajao, Oladipo Aregbesola
2016, 1(4): 169-176. doi: 10.21967/jbb.v1i4.60
12
Nanocellulosic materials: research/production activities and applications
Xingye An, Dong Cheng, Jing Shen, Qingming Jia, Zhibin He, Linqiang Zheng, Avik Khan, Bo Sun, Bitao Xiong, Yonghao Ni
2017, 2(2): 45-49. doi: 10.21967/jbb.v2i2.130
13
Smart drug delivery system based on nanocelluloses
Jing Xie, Jianshu Li
2017, 2(1): 1-3. doi: 10.21967/jbb.v2i1.125
14
Poultry keratin based decolorants for dyeing wastewater treatment
Bi Chen, Long Yan, Xia Liu, Jessica L. Worrall
2016, 1(1): 30-35. doi: 10.21967/jbb.v1i1.34
15
Improving the electroconductivity and mechanical properties of cellulosic paper with multi-walled carbon nanotube/polyaniline nanocomposites
Xiaochuang Shen, Yanjun Tang, Dingding Zhou, Junhua Zhang, Daliang Guo, Gustavo Friederichs
2016, 1(1): 48-54. doi: 10.21967/jbb.v1i1.40
16
Dissociation of intra/inter-molecular hydrogen bonds of cellulose molecules in the dissolution process: a mini review
Xingya Kang, Shigenori Kuga, Limei Wang, Min Wu, Yong Huang
2016, 1(2): 58-63. doi: 10.21967/jbb.v1i2.44
17
Thermo-responsive cellulose papers grafted with poly (di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)
Weibing Wu, Ruyuan Song, Jian Li, Wenyuan Zhu, Zhiliang Zhuang
2016, 1(3): 127-131. doi: 10.21967/jbb.v1i3.42
18
Xylan/chitosan composites prepared by an ionic liquid system with unique antioxidant properties
Hailong Gao, Na Liu, Shuzhen Ni, Haixia Lin, Yingjuan Fu
2017, 2(3): 100-104. doi: 10.21967/jbb.v2i3.83
19
Synthesis of cationic styrene-acrylic acid ester copolymer emulsion for paper sizing
Xinlei Wu, Youjia Cui, Yi Jing, Joseph Mosseler
2016, 1(1): 36-41. doi: 10.21967/jbb.v1i1.35
20
Adsorption characteristics of surfactants on secondary wood fiber surface
Zhen Tang, Jie Zheng, Ying Han, Guangwei Sun, Shuo Hu, Yifu Wang, Jinghui Zhou
2016, 1(2): 64-73. doi: 10.21967/jbb.v1i2.31